۵ نکته برای کنترل قند خون تغییر نحوه ی زندگی می تواند قدمی استوار در جهت پیشگیری از دیابت باشد و هیچگاه نیز برای شروع دیر نیست.نکات زیر را در نظر بگیرید. وقتی که به سراغ دیابت نوع ۲ می آییم که رایج ترین نوع دیابت است پیشگیری مهم ترین بحث است.به طور خاص مهم…

1 20 21 22